Menu Close

ข้อตกลงในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์และการใช้บริการ

1. การเป็นสมาชิกเว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย และจะมิได้ถือว่าเป็นสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เพราะการสมัครสมาชิกสมาคมนักเขียนฯ ต้องมีการรับรองจากนายทะเบียนและชำระค่าสมัครด้วย
2. สมาชิก รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายและข้อตกลงในการให้บริการของ เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ซึ่งบริหารจัดการโดย นายอาณัติ มาตรคำจันทร์
3. เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ เป็นบริการที่นำเสนอข้อมูลไปยังสมาชิก สมาชิกยินยอมที่จะ (1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง (2) คอยดูแล และปรับปรุงข้อมูลของสมาชิก ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน หากเว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ พบว่าข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้อง/สมบูรณ์ เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพและสิทธิ์ในการใช้บริการของสมาชิก
4. กฎระเบียบและเงื่อนไขการให้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมเป็นระยะๆ ทางเว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้บริการต่อไปแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ สมาชิกต้อง (1) รับทราบในกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง (2) ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงนั้น เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกบริการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิก หรือบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลียนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการนี้
5. เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ไม่รับรองข้อความ เนื้อหาในเว็บไซต์ของสมาชิก ที่มีลิงค์มายังเว็บไซต์ของเว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ
6. เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ไม่รับรองข้อความ เนื้อหาในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ
7. สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อ รหัสสมาชิก , รหัสผ่าน ต้องปกปิดเป็นความลับ นอกจากนี้สมาชิกยังต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ รหัสสมาชิก และรหัสผ่านของตนเอง และสมาชิกจะต้องแจ้งให้ เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ทราบทันทีหากพบว่ามีข้อบกพร่องใน ระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ
8. สมาชิกเป็นผู้ยอมรับในการใช้บริการ ซึ่งไม่รับประกันความพอใจ หรือความเสียหายในแง่ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
9. โปรแกรม และเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าต้องการนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ กรุณาติดต่อที่ [email protected]
10. เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบ่งชี้ว่าสมาชิกประพฤติผิดกฎระเบียบหรือไม่ และสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของเว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของเว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ
11. เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ ไม่รับประกันหากการ redirect ไปยังเว็บไซต์ไม่สามารถทำได้
12. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ รหัสสมาชิก และรหัสผ่านของท่าน, ท่านจะต้องไม่ใช้บริการนี้ในทางที่ผิด กฎหมาย, ไม่ส่งจดหมายลูกโซ่ ไม่บีบบังคับผู้อื่นให้สมัคร เว็บไซต์สมาคมนักเขียนฯ จะยกเลิกรหัสทันทีหากสมาชิกทำผิดกฎ
13. การยกเลิกสมาชิกภาพ หากสมาชิกไม่ยอมรับในกฏ ข้อบังคับ หรือไม่พอใจในบริการ สมาชิกสามารถเลิกใช้บริการได้ทันที และ สามารถยกเลิกสมาชิกภาพได้ที่หน้ามุมสมาชิก