สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 27 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.akaraonline.com
  อักขระบันเทิง
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.thaingo.org/
  สื่อทางเลือกเพื่องานพัฒนา

 • ประกวดภาพวาด “ ปฐมพยาบาล : ดูแลตนและคนรอบข้าง ”
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2007-07-18 09:51:12
  end : 2007-08-10 00:00:00

  ชื่อโครงการ               โครงการประกวดภาพวาด  “ ปฐมพยาบาล : ดูแลตนและคนรอบข้าง ”                                                         

                               “First Aid : Save yourself save your community”

   

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายยุวกาชาดสัมพันธ์  สำนักงานยุวกาชาด

   

  หลักการและเหตุผล

              ภารกิจหลักของสภากาชาดไทยที่สำคัญข้อหนึ่งคือ  ภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข   สำนักงานยุวกาชาดเล็งเห็นว่าเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นสมาชิกและอาสายุวกาชาดที่มีอยู่ทั่วประเทศ  สมควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในเรื่องของการปฐมพยาบาล  และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดูแลตนเอง   และคนรอบข้าง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ  โดยการจัดการอบรม ให้ความรู้ รวมทั้งการฝึกทักษะ  ด้านการปฐมพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่พึ่งของตนเองและชุมชนได้ในระดับหนึ่ง

                          ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ฝ่ายยุวกาชาดสัมพันธ์  สำนักงานยุวกาชาด จึงได้จัดโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ  “ ปฐมพยาบาล : ดูแลตนและคนรอบข้าง ”  “First Aid : Save yourself save your community”  ขึ้น  เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เยาวชน  เห็นความสำคัญของการ      ปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งจะมีบทบาทในการดูแลตนเองและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

   

  วัตถุประสงค์

                          1.  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรักในงานอาสาสมัคร และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง

  ของการปฐมพยาบาล

  2.      เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาด ในรูปแบบของงานอาสาสมัคร  ให้เป็นที่

  รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

   

  กลุ่มเป้าหมาย

              1.  เยาวชนระดับประถมศึกษา

              2.  เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

              3.  เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

              4.  เยาวชนระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

   

   

   

  ระยะเวลาดำเนินการ

                          พฤษภาคม – กันยายน  2550

   

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  เยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล

                               เบื้องต้นมากยิ่งขึ้น

                  2.   กิจการยุวกาชาดไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

   

  ผู้ประสานงานโครงการฯ

                      1.  นางธนพร  ส่งแสง                 หัวหน้าฝ่ายยุวกาชาดสัมพันธ์

                          2.  นางมานิดา  ฤกษ์นิธี              เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5

                          3.  นายประศาสน์  ไชยสิทธิ์         เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 5

                                      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

                                      โทรศัพท์  0 2252 5002-3

                                      โทรสาร  0 2252 5004

                                      เว็บไซต์  www.thaircy.org

             

   ระเบียบการประกวดภาพวาด

   

  หัวข้อภาพเขียน   “ ปฐมพยาบาล :  ดูแลตนและคนรอบข้าง  ”

                              “ First Aid : Save yourself save your community “

  วัสดุที่ใช้          

  1.  กระดาษวาดเขียน  100  ปอนด์ขึ้นไป  หรือวัสดุอื่นตามความถนัด

       ขนาดตั้งแต่  30 ซม. X  40 ซ.ม. ไม่เกิน 80 ซ.ม. X 100 ซ.ม.

   

  2.  ชนิดของสี  สีเทียน สีน้ำ สีน้ำมัน ดินสอสี หรือเทคนิคอื่นๆ ตามความถนัด

   

  กำหนดวัน เวลา สถานที่   

                       1.  ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ฝ่ายยุวกาชาดสัมพันธ์  สำนักงานยุวกาชาด

  สภากาชาดไทย  ตึกจิรกิติ ชั้น 2  ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์  02-2525002-3  โทรสาร 0-2252-5004  ในวันและเวลาราชการ ภายในวันศุกร์ที่  10 สิงหาคม 2550

                       2.  คณะกรรมการฯ  ดำเนินการตัดสินในวันพฤหัสบดีที่  16 สิงหาคม 2550

                            3.  ประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ที่  20  สิงหาคม  2550

   

  รางวัลการประกวด

                    ระดับประถมศึกษา  ช่วงอายุ  7 - 9  ปี

   รางวัลที่ 1                    เป็นเงิน                        5,000     บาท

  รางวัลที่ 2                    เป็นเงิน                        3,000     บาท

  รางวัลที่ 3                    เป็นเงิน                        2,000     บาท

  รางวัลชมเชย  2  รางวัล เป็นเงิน (1,000 x 2)  2,000     บาท

                         ระดับประถมศึกษา  ช่วงอายุ  10 - 12  ปี   

  รางวัลที่ 1                    เป็นเงิน                        5,000     บาท

   รางวัลที่ 2                    เป็นเงิน                        3,000     บาท

   รางวัลที่ 3                    เป็นเงิน                        2,000     บาท

   รางวัลชมเชย  2  รางวัล เป็นเงิน (1,000 x 2)  2,000     บาท

             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

  รางวัลที่ 1                    เป็นเงิน                        8,000     บาท

   รางวัลที่ 2                    เป็นเงิน                        5,000     บาท

   รางวัลที่ 3                    เป็นเงิน                        3,000     บาท

   รางวัลชมเชย  2  รางวัล เป็นเงิน (1,500 x 2)  3,000     บาท

               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   รางวัลที่ 1                    เป็นเงิน                        10,000    บาท

  รางวัลที่ 2                    เป็นเงิน                          8,000    บาท

   รางวัลที่ 3                    เป็นเงิน                          6,000    บาท

   รางวัลชมเชย  2  รางวัล เป็นเงิน (3,000 x2)     6,000    บาท

                 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

  รางวัลที่ 1                    เป็นเงิน                        15,000    บาท

   รางวัลที่ 2                    เป็นเงิน                        10,000    บาท

  รางวัลที่ 3                    เป็นเงิน                          8,000    บาท

  รางวัลชมเชย  2  รางวัล เป็นเงิน (5,000 x 2)  10,000   บาท

   

  เงื่อนไขการประกวด

                1.  เยาวชนระดับประถมศึกษา /  มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย /

                     อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

               2.  ผู้ส่งภาพประกวด  ส่งได้ไม่เกินคนละ  2  ภาพ

               3.  ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย

               4.  พิมพ์ชื่อ  ที่อยู่  ระดับ สถานศึกษาของผู้วาดไว้ด้านหลังภาพตามแบบฟอร์มที่กำหนด  

               5.  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรองผลงาน

               6.   ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลด้วยตนเอง  หากมอบผู้แทนมารับจะต้องมีหลักฐาน

                     การขอรับแทน

                7.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

   

  แบบฟอร์มติดด้านหลังภาพวาด

   

   

     ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................... อายุ  ..................  ปี

      เยาวชนระดับ    o  ประถมศึกษา ช่วงอายุ 7 – 9 ปี  o  ประถมศึกษา ช่วงอายุ 10 –12 ปี

      o มัธยมศึกษาตอนต้น     o  มัธยมศึกษาตอนปลาย      o  อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

      สถานศึกษา  ..........................................................................................................................

      ...............................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................

     ที่อยู่ปัจจุบัน  ..........................................................................................................................

      ...............................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................

     หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ........................................................................

     โทรสาร ..................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-..................................

   

                                                       ผู้รับรอง ................................................................................

                                                                           (........................................................................)

                                                              ตำแหน่ง ........................................................................

   


                                                                     

   

   


  เปิดอ่าน 2362
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design