สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.thaingo.org/
  สื่อทางเลือกเพื่องานพัฒนา
 • http://www.thaiwriter.net/
  thaiwriter.net
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.sarakadee.com
  นิตยสารสารคดี
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • http://www.aldaily.com/
  Arts & Letters Daily
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

 • เชิญส่งเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2012-03-30 02:14:57
  end : 2012-05-22 00:00:00

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  เชิญส่งเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
  เงินรางวัลรวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท
  เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

  ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มอบรางวัลวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

  วัตถุประสงค์
  ๑.เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง โดยใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองและสังคมที่ต้องการในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี
  ๓.เพื่อสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย

  คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไป
  ลักษณะและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
  ๑.เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
  ๒.เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อนการตัดสินของ คณะกรรมการ
  ๓.ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
  ๔.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิส่งผลงานประเภทละ ๑ เรื่อง
  ๕.ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานแทนตนเองอย่างเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานมาชี้แจง
  ๖.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน
  ๗.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
  ๘.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งแรก ให้เป็นสิทธิและดุลยพินิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  ลักษณะเรื่องสั้นการเมือง
  เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้าโดยประมาณ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)
  ลักษณะบทกวีการเมือง
  เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทบทกวีหากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว ๖ - ๑๒ บท หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบ คำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
  ๑.เนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์
  ๒.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  ๓.มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์
  ๔.สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม
  ๕.มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม
  ๖.การตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ
  ๖.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
  ๖.๒ คณะอนุกรรมการคัดเลือก
  ๖.๓ คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๕ ตัดสินรอบสุดท้าย
  ๗.ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

  รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง /ประเภทบทกวีการเมือง

  ๑.รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
  ๒.รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
  ๓.รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
  และเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ :

  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
  สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ
  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัล “พานแว่นฟ้า”)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๘

  เปิดอ่าน 2005
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design