สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 27 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.aldaily.com/
  Arts & Letters Daily
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://www.akaraonline.com
  อักขระบันเทิง
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม

 • ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนราธิป ปี ๒๕๕๓ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
  โพสต์โดย : suisia
  begin : 2011-01-07 22:59:08
  end : 2011-01-30 00:00:00

  ที่  นขท.ว.๑/ ๒๕๕๔ 

     สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
         ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓
         บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐


  ๗ มกราคม  ๒๕๕๔


  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนราธิป   ประจำปี ๒๕๕๓  และเชิญประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี ๒๕๕๔


  เรียน ท่านสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป 
   


       ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กำหนดจะจัดงานวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้มีการจัดงานมอบรางวัลนราธิป ประจำปี  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติแด่ นักเขียนนักแปล นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการ ผู้มีผลงานต่อเนื่องยาวนาน  และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔   ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพูนศุข  พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์  ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ   โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


       สำหรับการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  ๒๕๕๔  มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๓
  วาระที่  ๓ รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๓
  วาระที่  ๔ รายงานการเงินและรับรองงบดุล  ประจำปี ๒๕๕๓ และการแต่งตั้งผู้สอบ    บัญชี ประจำปี  ๒๕๕๔
  วาระที่  ๕ การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
  วาระที่  ๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
  วาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   


       สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๓  และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔  ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย  และขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

        ขอแสดงความนับถือ
      


       (นางชมัยภร  แสงกระจ่าง)
             นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


   โทรศัพท์ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ (สมาคมฯ-ฉัตรชัย)

   

  ---------------------------------

   

  กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๓
  และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
  ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
  ณ ห้องประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ


  ๙.๓๐  ลงทะเบียน /น้ำชา-กาแฟ
  ๑๐.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
  ๑๐.๑๕  ฉายวีดีทัศน์รำลึก พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  ๑๐.๒๕  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง  ประกาศนามผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๓
  พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป
  (นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ - ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร พิธีกร)
  ๑.นายคำสิงห์ ศรีนอก 
  ๒.นางจุรี โอศิริ
  ๓.นางชูวงศ์ ฉายะจินดา 
  ๔.นายถวัลย์ (มงคลรัตน์) นวลักษณกวี
  ๕.นายธีระ วงศ์โพธิพระ 
  ๖.พันเอกหญิงคุณนิออน สนิทวงศ์
  ๗.นายประสิทธิ์ โรหิตเสถียร
  ๘.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
  ๙.นายวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์
  ๑๐.ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ บุษยกุล
  ๑๑.หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ
  ๑๒.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย  บวรกิตติ
  ๑๓.นายเสรี ชมภูมิ่ง 
  ๑๔.นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์
  ๑๕.นายอุทัย สินธุสาร
  ๑๑.๐๐  เรียนรู้จากผู้มาก่อน:เปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี  ๒๕๕๓
  ดำเนินรายการโดย นายบูรพา อารัมภีร และนายเจน สงสมพันธุ์)
  ๑๒.๐๐  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เจ้าภาพ)
  ๑๓.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
  ฉายวีดีทัศน์แนะนำสมาคมฯ
  ๑๓.๑๕  นายกสมาคมฯ มอบเข็มที่ระลึกขอบคุณนักเขียนและผู้มีอุปการคุณ
  ๑๓.๓๐  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔
    วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๓
    วาระที่  ๓ รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๓
    วาระที่  ๔ รายงานการเงินและรับรองงบดุล ประจำปี ๒๕๕๓ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๔
    วาระที่  ๕ การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
  วาระที่  ๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
    วาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)     
  ๑๕.๓๐  รับประทานอาหารว่าง 
  ๑๖.๓๐  ปิดการประชุม

  เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ พิธีกรประจำวัน

   


  เปิดอ่าน 1646
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design