สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.si-am.com/
  si-am.com art space
 • http://www.akaraonline.com
  อักขระบันเทิง
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/sat/
  เสาร์สวัสดี
 • http://www.tuneingarden.com/
  'รงค์ วงษ์สวรรค์
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.forwriter.com/
  เพื่อนักเขียนใหม่ และคนอยากเขียน

 • ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๓ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
  โพสต์โดย : suisia
  2011-01-07 22:35:32

  ที่  นขท.ว.๑/ ๒๕๕๔  

     สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
         ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓
         บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐


  ๗ มกราคม  ๒๕๕๔

  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนราธิป   ประจำปี ๒๕๕๓  และเชิญประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี ๒๕๕๔

  เรียน ท่านสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔

       ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กำหนดจะจัดงานวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้มีการจัดงานมอบรางวัลนราธิป ประจำปี  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติแด่ นักเขียนนักแปล นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการ ผู้มีผลงานต่อเนื่องยาวนาน  และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔   ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพูนศุข  พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์  ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ   โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

       สำหรับการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  ๒๕๕๔  มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๓
  วาระที่  ๓ รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๓
  วาระที่  ๔ รายงานการเงินและรับรองงบดุล  ประจำปี ๒๕๕๓ และการแต่งตั้งผู้สอบ    บัญชี ประจำปี  ๒๕๕๔
  วาระที่  ๕ การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 
  วาระที่  ๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
  วาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   

       สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๓  และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔  ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย  และขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

        ขอแสดงความนับถือ 
       


       (นางชมัยภร  แสงกระจ่าง)
             นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


   โทรศัพท์ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕ (สมาคมฯ-ฉัตรชัย)

   

  ---------------------------------

   

  กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๓
  และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
  ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
  ณ ห้องประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ

  ๙.๓๐  ลงทะเบียน /น้ำชา-กาแฟ
  ๑๐.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
  ๑๐.๑๕  ฉายวีดีทัศน์รำลึก พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  ๑๐.๒๕  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง  ประกาศนามผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๓
  พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป
  (นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ - ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร พิธีกร)
  ๑.นายคำสิงห์ ศรีนอก  
  ๒.นางจุรี โอศิริ
  ๓.นางชูวงศ์ ฉายะจินดา  
  ๔.นายถวัลย์ (มงคลรัตน์) นวลักษณกวี
  ๕.นายธีระ วงศ์โพธิพระ  
  ๖.พันเอกหญิงคุณนิออน สนิทวงศ์
  ๗.นายประสิทธิ์ โรหิตเสถียร 
  ๘.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
  ๙.นายวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์ 
  ๑๐.ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ บุษยกุล
  ๑๑.หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ 
  ๑๒.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย  บวรกิตติ
  ๑๓.นายเสรี ชมภูมิ่ง  
  ๑๔.นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์
  ๑๕.นายอุทัย สินธุสาร
  ๑๑.๐๐  เรียนรู้จากผู้มาก่อน:เปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี  ๒๕๕๓
  ดำเนินรายการโดย นายบูรพา อารัมภีร และนายเจน สงสมพันธุ์)
  ๑๒.๐๐  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เจ้าภาพ)
  ๑๓.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
  ฉายวีดีทัศน์แนะนำสมาคมฯ
  ๑๓.๑๕  นายกสมาคมฯ มอบเข็มที่ระลึกขอบคุณนักเขียนและผู้มีอุปการคุณ
  ๑๓.๓๐  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔
    วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๓
    วาระที่  ๓ รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๓
    วาระที่  ๔ รายงานการเงินและรับรองงบดุล ประจำปี ๒๕๕๓ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๔
    วาระที่  ๕ การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 
  วาระที่  ๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
    วาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)      
  ๑๕.๓๐  รับประทานอาหารว่าง 
  ๑๖.๓๐  ปิดการประชุม

  เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ พิธีกรประจำวัน

   


   

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design