สมาชิกล็อกอินที่นี่
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.thaiwriterassociation.org/
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • http://www.thaiwriter.net/
  thaiwriter.net
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.thaingo.org/
  สื่อทางเลือกเพื่องานพัฒนา
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา

 • คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๑
  โพสต์โดย : mataree
  2009-01-08 17:02:29

  คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๑

   รางวัลนราธิป  ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๔๓๕-๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยนายประภัสสร  เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป”มาเป็นชื่อรางวัล


   รางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน  นักหนังสือพิมพ์  กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง


   ในปี ๒๕๕๑  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   ขอประกาศเกียรติให้นักเขียนและหรือบรรณาธิการอาวุโส  ดังต่อไปนี้  เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป


   ๑.นายโกวิท    ตั้งตรงจิตร  
  ๒.ศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง
   ๓.นายจำนรรจ์ สุวรรณโชติ (รวี พรเลิศ) 
  ๔.นายถาวร  ชนะภัย
   ๕.นายแท้ ประกาศวุฒิสาร  
  ๖.นางธิดา บุนนาค
   ๗.นายแพทย์ประสาน  ต่างใจ  
  ๘.นายมานะ แพร่พันธุ์
   ๙.นายวิทย์ พิณคันเงิน  
  ๑๐.นายสมพร เทพสิทธา
   ๑๑.นางสิรินทร์ ช่วงโชติ 
  ๑๒.ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม(ธรรมโฆษ)
   ๑๓.นายอุทัย  เทียมบุญเลิศ (บุญศักดิ์ แสงระวี/อนิวรรตน์)


   สมาคม ฯ ซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน   และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน     
    
  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง
  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑

  กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๑

  วันเสาร์ที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒

   โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

  และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒
  ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


  วันเสาร์ที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒
  ณ ห้องประชุมใหญ่  หอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี  กรุงเทพฯ           
       ------------- 
  ๑๒.๓๐  ลงทะเบียน /น้ำชา-กาแฟ
  ๑๓.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
    ฉายวีดีทัศน์แนะนำสมาคมฯ
  ๑๓.๐๐  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง  กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลนราธิป
    อ่านบทกวีรำลึก พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
    (ดร.ญาดา อารัมภีร)
    พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป
     นายโกวิท    ตั้งตรงจิตร  ศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง
     นายจำนรรจ์ สุวรรณโชติ (รวี พรเลิศ) นายถาวร  ชนะภัย
     นายแท้ ประกาศวุฒิสาร  นางธิดา บุนนาค
     นายแพทย์ประสาน  ต่างใจ  นายมานะ แพร่พันธุ์
     นายวิทย์ พิณคันเงิน  นายสมพร เทพสิทธา
     นางสิรินทร์ ช่วงโชติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม(ธรรมโฆษ)
     นายอุทัย  เทียมบุญเลิศ (บุญศักดิ์ แสงระวี/อนิวรรตน์)    
  ๑๔.๐๐  วรรณศิลป์เสวนา: เรียนรู้จากผู้มาก่อน-รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี  ๒๕๕๑
    ดำเนินรายการโดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์  และ บูรพา  อารัมภีร
  ๑๕.๑๕  น้ำชา กาแฟ  
  ๑๕.๓๐  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๒
    วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑
    วาระที่  ๓  รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๑
    วาระที่  ๔  รายงานการเงินและรับรองงบดุล  ประจำปี ๒๕๕๑ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี  ๒๕๕๒
    วาระที่  ๕  การเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔
    วาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)       
  ๑๗.๓๐  ปิดการประชุม
   
        
      ----------------------- 

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design