สมาชิกล็อกอินที่นี่
จันทร์ 22 มกราคม 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://www.thaiwriter.net/
  thaiwriter.net
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • http://www.midnightuniv.org/
  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.thaingo.org/
  สื่อทางเลือกเพื่องานพัฒนา

 • โครงการการสัมมนานักอ่านสี่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๑ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  โพสต์โดย : mataree
  2008-11-22 15:00:57

    โครงการการสัมมนานักอ่านสี่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๑ 
   “สำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้:อ่านอย่างไร  จึงจะไปสู่สังคม”
  โดย       สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย,  โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”  และคณะกรรมการ
  เซเว่นบุ๊คอวอร์ด        ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        ------------------
  ความเป็นมา
   สืบเนื่องจากการที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค ในหัวข้อ “สถานการณ์นักเขียนไทย:คุณภาพหรือปริมาณ”ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๐ และหนึ่งในสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวนั้นได้  ปรากฏออกมาว่า  คุณภาพของนักอ่านย่อมมีผลต่อคุณภาพนักเขียน 

  หลักการและเหตุผล
  งานเขียนมีบทบาทหน้าที่ในฐานะสื่อทางวัฒนธรรมซึ่งจะถ่ายทอดชีวิตและความเป็นไปในสังคมไปสู่คนอ่าน  นักเขียนเป็นผู้สร้างสรรค์งานเขียน  จึงต้องเป็นผู้มีคุณภาพทั้งในแง่ของความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง  เข้าถึงวัฒนธรรมของชาติ  และในขณะเดียวกันก็จะต้องมีความพร้อมในด้านวรรณศิลป์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดงานเขียนได้อย่างดี  เป็นที่น่าสนใจของคนอ่าน   การที่นักเขียนจะมีคุณภาพได้  ก็จะต้องมีการพัฒนาการทางความคิดและทางการเขียนไปพร้อมกัน 
  เมื่อผลงานของนักเขียนปรากฏสู่สาธารณะ  นักอ่านเป็นผู้เสพงานของนักเขียน  โดยพัฒนาตนเป็นนักวิจารณ์ และ เป็นผู้นำเอางานเขียนนั้นไปกลั่นกรองเพื่อการปฏิบัติตนและเพื่อประโยชน์แก่สังคม  หากนักอ่านนักวิจารณ์ไม่สนใจ  ไม่เข้าใจและไม่รับรู้ถึงความหมายที่นักเขียนสื่อสาร  งานเขียนก็ย่อมไร้ค่า  บทบาทของงานเขียนย่อมไม่ปรากฏ ดังนั้น  การพัฒนานักอ่านเพื่อให้สามารถเข้าถึงงานของนักเขียน จึงเป็นเรื่องสำคัญ  การสัมมนานักอ่านเพื่อการพัฒนานักเขียนนักอ่านจึงเป็นเป้าหมายสำคัญเป็นลำดับต่อจากการสัมมนานักเขียน  ดังนั้น  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”คณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จึงเห็นสมควรให้มีการสัมมนาสำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้:อ่านอย่างไรจึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ  เพื่อพัฒนานักอ่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักอ่านเยาวชน ให้มีคุณภาพพร้อมเสพรับงานของนักเขียน  และเพื่อพัฒนานักเขียนให้พร้อมที่จะทำงานให้ทันนักอ่าน

  วัตถุประสงค์
  ๑.เพื่อเปิดโอกาสให้นักอ่าน  นักวิจารณ์ บรรณารักษ์ และนักเขียนในภูมิภาคต่าง ๆได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนากัน  เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการมองชีวิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
  ๒.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนในภูมิภาคต่าง ๆได้รับฟังนักอ่าน  นักวิจารณ์ บรรณารักษ์ และครูอาจารย์  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานเขียนของตนเองต่อไป
  ๓.เพื่อพัฒนาวิชาการเขียน การอ่านและวรรณกรรมวิจารณ์  อันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษา  ในแง่การศึกษาวิชาการการประพันธ์  วรรณกรรมวิจารณ์  และวรรณกรรมศึกษา 
  ๔.เพื่อก่อให้เกิดความคึกคักและมีสีสันในแวดวงวรรณกรรมไทย  อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักคิด นักเขียน นักอ่านและนักวิจารณ์ในสังคมไทยไปพร้อมกัน

  กลุ่มเป้าหมาย
  นักอ่านเยาวชน นักวิจารณ์ บรรณารักษ์ นักเขียน ครูอาจารย์ ปัญญาชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาโดยทั่วไป  รวม  ๘๐-๑๐๐  คน

  การดำเนินงาน
   ๑.สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”กับคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการจัดโครงการ  และเรียนเชิญวิทยากรจากส่วนกลาง
   ๒.ในส่วนภูมิภาค  สมาคมฯ ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นแกนนำในการจัดงาน
  ๓. ใช้ชื่อการสัมมนาว่า “สำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้:อ่านอย่างไร  จึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ” โดยให้มีการแสดงปาฐกถา  การอภิปรายโดยนักเขียนและนักวิชาการทางวรรณกรรม ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค    เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับการอ่าน  ในประเด็น อ่านอย่างไรจึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ และให้มีการอภิปรายทั่วไป  มีการสรุปผล  อาจมีการอ่านบทกวี เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันยิ่ง ๆขึ้น
  ๔.ให้มีการบันทึกการสัมมนาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์ในเรื่องการอ่านการเขียนต่อไป
  ระยะเวลาในการดำเนินงาน
   กันยายน-ตุลาคม  ประสานงานกับองค์กรและมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
   พฤศจิกายน-ธันวาคม ระยะเวลาในการสัมมนา
      
  ค่าใช้จ่ายโครงการ 
   ๑.สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”และคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดรับผิดชอบเรื่องค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร และค่าที่พักวิทยากร
  ๑.ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่/หรือค่าสถานที่อื่น ๆ (ขอความร่วมมือสถาบัน) 
   ๒.ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารว่างหรืออาหารกลางวัน  อยู่ในดุลพินิจของสถาบันร่วมจัด
   
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.ผู้เข้าสัมมนามีโอกาสรับฟังทัศนะใหม่ ๆ เปิดโลกการเขียนการอ่านให้กว้างขวางขึ้น
   ๒.ผู้เข้าสัมมนาได้แสดงทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเขียนและการอ่าน  เพื่อความก้าวหน้าแก่วงการวรรณกรรม  
   ๓.แวดวงการศึกษาวิชาวรรณกรรมเกิดการตื่นตัวและพัฒนาการวิชาวรรณกรรมศึกษา และวรรณกรรมวิจารณ์
   ๔.เกิดความสมานสามัคคีกันในหมู่นักอ่าน นักวิจารณ์  นักเขียน

      -----------------

   

   

   

   

   

   

   

   


      

  กำหนดการ
  สัมมนานักอ่าน  “สำรวจใจแฟนพันธุ์แท้: อ่านอย่างไรจึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ”
                   สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์” คณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และกลุ่มนักเขียนภาคกลาง         
  วันพุธที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑
        ณ ห้องอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์
                    ----------------------------

  ๙.๐๐ อธิการบดีหรือคณบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์กล่าวต้อนรับ
  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวชี้แจงความเป็นมา
  ผู้แทนคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด กล่าวสนับสนุน
  ๙.๑๕ ทวิวัจน์ว่าด้วยการอ่าน  “หนังสือคือชีวิต” ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์  กับ ชมัยภร  แสงกระจ่าง
  ๑๐.๑๕ พัก-น้ำชากาแฟ
  ๑๐.๓๐ อภิปราย “อ่านอย่างไรจึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ” โดย ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ/ ชัญวลี  ศรีสุโข/โชคชัย  บัณฑิต   และ ภาณุพงษ์  คงจันทร์  ดำเนินรายการโดย  รักษ์มนัญญา  สมเทพ
  ๑๒.๐๐ พัก-รับประทานอาหาร
  ๑๓.๐๐ การเสวนาสำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้   “อ่านอะไร  อ่านอย่างไร อ่านทำไม  อ่านแล้วได้อะไร”
   ไม่ต้องแบ่งกลุ่ม  ดำเนินรายการโดย  เจน  สงสมพันธุ์/กนกวลี พจนปกรณ์ 
  ๑๕.๐๐ พัก-น้ำชากาแฟ
  ๑๕.๑๕ การเสวนาสำรวจใจแฟนพันธุ์แท้ (ต่อ)
  ๑๖.๐๐ สรุปผลการเสวนาสำรวจใจแฟนพันธุ์แท้โดยชมัยภร  แสงกระจ่าง
  ๑๖.๓๐ ลีลาเพลงกวี (ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ/โชคชัย บัณฑิต)  และนักศึกษาม.ราชภัฏนครสวรรค์
   ปิดงาน 
       ----------

   

   

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design